DIPSI Управление на документи е система за съхраняване и организация на целия поток документи в компанията като директно обработва входящите и изходящи външни за фирмата документи и поддържа регистри от папки и класьори, в които оперативно се въвеждат данни от първични и вторични вътрешни документи, пазят се техните електронни изображения и се указва мястото на физическия им носител. От нея автоматизирано или автоматично могат да ползват данни другите модули и системи на DIPSI, като Счетоводство и Заплати.

Класификацията на документите става по следните признаци, създадени в модула:

  • начин на получаване или генериране на: външни и вътрешни;
  • движението във фирмата на: входящи, изходящи и вътрешно оборотни;
  • тип на документа на: първични, вторични и приложения към документ;
  • вид на документа на: фактури, дебитни и кредитни известия, складови разписки, протоколи, товарителници, искания, молби, заповеди, договори, анекси, счетоводни справки, банкови извлечения, ПКО, РКО, платежни нареждания, болнични листове, удостоверения, декларации, уведомления, технологични карти, работни карти, форми на графици, фишове, пътни листове, отчети, ведомости, рекапитулации, картони, оферти и още много други.

Основни предимства на DIPSI Управление на документи

Калкулирай и поръчай

Shopping Cart