С DIPSI Заплати (ТРЗ) управлявате изключително професионално и ефективно дейностите в отделите ТРЗ,  Личен състав и Човешки ресурси, които често са най-трудните за административно управление звена в една компания. Създаден за улесняване на процесите по формиране на работни заплати и запазването на личната и служебна информация за персонала според изискванията на GDPR.

DIPSI Заплати (ТРЗ) формира всички електронно подавани данни в НАП (Декларации образец 1 и образец 6, по чл.73 ал.6; уведомления по чл. 62 и чл. 123 от КТ), към НОИ (описи за изплащане на парични обезщетения за временна нетрудоспособност – Приложение 9 и 10), към НСИ (месечни и годишен отчет), както и различните видове ведомости, фишове, рекапитулации, удостоверения, справки и списъци.

Заплати (ТРЗ) поддържа различни видове графици на работното време на служителите – проекто-график и работен график, позволяващи автоматичното следене на оперативната работа и работата на смени в организацията. Минималният времеви интервал на отчитане е 15 минути.

С DIPSI Заплати (ТРЗ) се следят автоматично полагаемият и остатъчните дни отпуски на персонала. Генерират се справките по НСС 19 (компенсируемост).

В модула са заложени различни шаблони и могат да се формират повече от 50 вида служебни и трудови документи, над 150 различни длъжностни характеристики, заложена е възможност за потребителско генериране на други подобни служебни и трудови документи. Електронно досие на всеки служител, съдържащо в електронен вид всички трудови и служебни документи и приложенията към тях за времето на работа във фирмата, са лесни за поддръжка и управление с DIPSI Заплати (ТРЗ). В модула могат да се задават длъжностна структура на фирмата и да се следи постигнатата заетост с персонал за планираните работни места.

В Заплати (ТРЗ) може да се формират повече от една ведомост за възнаграждения в месец, както и да се обработват корекции във вече изплатени ведомости за стари месечни периоди. Поддържат се функционалности за автоматично коригиране на удръжките по различните фондове на осигуряване при едновременна работа на няколко работни места и преизчисляването на годишния данък по ЗДДФЛ на персонала. Включена е възможността за автоматично изпращане на документи по личните електронни пощи на служителите – фишове с месечни възнаграждения, служебни и трудови документи. В тази връзка е разработена и се прилага иновативна технология за защита на изпращаните документи от неоторизиран достъп.

Могат да се извършват електронни масови плащания към различни банки както на възнагражденията, така и на различни видове удръжки или запори на персонала. Генерират се необходимите платежни документи за месечните възнаграждения. Софтуерът формира автоматично мемориалните ордери за осчетоводяване на възнагражденията, удръжки и осигуровки в модул Счетоводство. Има изграден апарат за следене на датите на цялостно или частично изплащане на заплатите на всеки служител в предприятието, както и на наличните фирмени задължения към персонала.

Софтуерът поддържа и автоматизира различни начини на формиране на сделно възнаграждение на персонала, работещ по индивидуални и/или групови работни карти. Този апарат може да се използва при формиране на пълната себестойност на произвежданите във фирмата изделия.

Реализирана е функционалност за въвеждане на различни видове граждански договори за отчитане на работата по извънтрудови правоотношения. За тях автоматично се формират файловете към НАП с данни за декларации образец 1, образец 6 и чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ. Издават се служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ за работещите с граждански договори. Реализирани са множество счетоводни и аналитични справки.

Съществува възможност за импорт на структура и данни за персонала от стандартен файл. Потребителският интерфейс на Заплати (ТРЗ) е многоезичен, като стандартно се поддържа български и английски език.

Основни предимства на DIPSI Заплати (ТРЗ)

Калкулирай и поръчай

Shopping Cart