С DIPSI Счетоводство управлявате и организирате всички счетоводни процеси във вaшия бизнес или бизнесът ви управява счетоводството на множество малки, средни и големи компании. Нашият счетоводен софтуер се отличава с функционален дизайн и опростен потребителски интерфейс. Модулът улеснява всички финансови и счетоводни операциии като намалява времето за извършване на многобройните операции, както и възможностите за допускане на технически и счетоводни грешки.

Модул Счетоводство осъществява контрол и работи със задълженията от или към контрагенти в реално време. Има възможност за копиране на типови документи и контировки чрез задаване на шаблони, както и на вече обработени документи в минали счетоводни периоди. Счетоводителите, работещи с DIPSI, използват автоматизирани счетоводни операции (включително автоматично осчетоводяване) при обмен на данни между отделните модули (Склад и логистика, Управление на проекти, Управление на документи). Обработените документи може да се съхраняват в електронен вид чрез сканиране или директно, ако е генериран от от друг модул от програмата DIPSI.

Управлението и контролът на работата в Счетоводство е изключително лесен, защото предлага многообразие от стандартни и специализирани справки, които показват различни анализи за икономическото състояние на фирмата за произволни периоди от време – разходи, приходи, взаимоотношение с контрагенти и т.н. Допълнително по задание на клиента и според дейноста на компанията, могат да се разработвят и внедряват специализирани справки и отчети към различни отдели или институции.

Модул Счетоводство има апарат за задаване на бюджет на разходите и следене на изпълнението му по синтетични и аналитични признаци. Чрез модула се поддържат различни видове оборотни ведомости, главна книга, хронологични и аналитични ведомости. Автоматично се формират Годишните Финансови Отчети. Има специално разработена функционалност за контрол на фирмените плащания към държавни и местни данъчни институции. В модула има изграден механизъм за контрол на реалните плащания по начислените възнаграждения на персонала на фирмата. Има изграден механизъм за автоматизирано изпращане на съгласувателни писма за проверка на задълженията от/към контрагенти.

В DIPSI Счетоводство има възможност за импорт на банкови документи от различни български банки, като са реализирани няколко вида импорт на счетоводни документи.

Нашето Счетоводство поддържа също и многоезичност на потребителския интерфейс – както на екранните форми, така и на формираните от програмата справки и документи – за работа в компании, където структурата и управлението използват език, различен от български. Стандартно се поддържа английски език като втора възможност.


Основни предимства на DIPSI Счетоводство

Калкулирай и поръчай

Shopping Cart